КОНТАКТИ

  Свържете се с нас:

  Пишете ни:
  office@inter-complex.com

  Обадете ни се: 
  Тел. 0899 95 35 25
 

  Адреси:
  София
   Люлин 3, Бл. 388
  
  Благоевград
   Ул. Стефан Стамболов 30А
   Зад Община Благоевград

  Форма за запитвания

  Станете представител

 

интернет рекламаНаправете запитване за SEO оптимизия и интернет реклама

 
Договор за изпълнение
Настоящият Договор за изпълнение се сключва винаги при заявка на услуги поръчани от INTERCOMPLEX на адрес: www.inter-complex.com

ДОГОВОР ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА И ДЕФИНИЦИИ
Чл.1 По смисъла на този Договор изброените по-долу дефиниции имат следното значение:
1. СИСТЕМА за поръчки: Сайтът на адрес www.inter-complex.com, който се ползва като система за on-line поръчки.
2. ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Физическо или юридическо лице, което чрез възможностите на системата за поръчки, при директен контакт, електронна поща или телефонен разговор, декларира искането си за покупка на предлаганите услуги.
3. ИЗПЪЛНИТЕЛ: ”Вудутек” ООД.
4. УЕБ РЕШЕНИЕ: Всяко решение, под формата на продукт или услуга, предлагано чрез Системата за поръчки.
5. ПОРЪЧКА: Направена заявка за закупуване на продукт или услуга чрез електронната система за поръчки. Поръчката е неразделна част от договор.
6. ЦЕНА: Възнаграждението, което всеки възложител дължи при поръчка на Уеб решение.
Чл.2 Възложителят приема, а Изпълнителя се задължава да извърши срещу съответното възнаграждение всички дейности свързани с предоставяне на услугите по съответната поръчка предмет на настоящия договор.

II. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл.3. (1) Изпълнителят се задължава да извърши възложеното му в определения в предложението срок, освен ако писмено или устно не е уточнено друго.
(2) За начало на срока се счита датата след представяне на всички необходими материали от страна на Възложителя и приемане на крайна структура на съдържанието.
(3) Забавянето или непредставянето на материали от страна на Възложителя не отменя неговите ангажименти съгласно настоящите условия.
(4) Изпълнението на поръчката се счита за приключено и при забавено представяне на материали за съдържанието на сайта от страна на Възложителя, ако Изпълнителят е извършил всички други свои задължения по възложената поръчка.

III. ЦЕНА
Чл.4. (1) За изпълнението на поръчката, съгласно този договор Възложителят се задължава да изплати съответното възнаграждение определено в поръчката.
(2) Възнаграждението се изплаща от Възложителя на Изпълнителя съгласно уточнения в предложението план за плащане, но най-късно в срок до три работни дни след датата на уведомлението за изпълнената услуга, освен ако писмено или устно не е уточнено друго.
(3) Възнаграждението се изплаща на Изпълнителя по банков път в лева, по сметка на „Вудутек” ООД в Алианц банк България АД, BIC: BUINBGSF, IBAN: BG34BUIN76801083509413, в брой на място в офиса на Изпълнителя или при упълномощен представител.
(4) В случай, че Възложителят не спази изискванията на чл. 4 Изпълнителят има право да откаже да изпълни своите задължения по настоящия Договор, докато Възложителя не заплати уговореното възнаграждение.
(5) Всички допълнителни работи, невключени в Поръчката, следва да бъдат заплащани отделно след поръчка от нашия сайт или на база допълнителни договорни взаимоотношения.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл.5. (1) Изпълнителят се задължава:
1. да извърши услугите посочени в Поръчката в определения срок
2. да информира Възложителя за пречки и/или невъзможност при изпълнение на Поръчката
3. да съблюдава указанията на Възложителя при изпълнение на поръчката, освен ако тези указания не са извън предмета на Поръчката, по преценка на Изпълнителя.
4. да уведоми Възложителя след изпълнение на поръчката и да му осигури възможност за преглед на изпълненото
5. да инсталира Проекта на работен сървър и да предостави на Възложителя необходимата информация за ползване и достъп
6. да пази фирмените тайни на Възложителя
(2) Подготовката и въвеждането на съдържание не се счита за задача на Изпълнителя, освен в случай, че услугата не е избрана изрично при поръчка.

Чл.6. (1) Изпълнителят има право:
1. да изиска от Възложителя да получи нужните материали за изпълнение на поръчката
2. да получи уговореното в чл. 4 възнаграждение в посочените срокове
3. да иска изменение на Проекта, ако изпълнението му е невъзможно или ще доведе до недостатъци или негодност, по преценка на Изпълнителя
4. да изиска от Възложителя необходимото съдействие за изпълнение на поръчката
5. да публикува в долната част на всеки Интернет сайт надпис с кратка информация за Изпълнителя

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Чл.7. (1) Възложителят се задължава:
1. да окаже необходимото съдействие на Изпълнителя за успешно реализиране на проекта
2. да предостави всички необходими материали за изграждането на сайта (лого, слоган, защитени знаци, текстове и професионален снимков материал). При поръчка на услуга за въвеждане на информация, всички материали следва да бъдат представени в електронен формат.
3. да приеме изработеното в срок до 3 дни, след като получи уведомление за изпълнение на поръчката (чрез телефон, електронна поща или по друг начин).
4. да заплати на Изпълнителя уговореното възнаграждение съобразно реда и условията по чл. 4 от настоящия договор
5. да пази фирмените тайни на Изпълнителя
6. да не премахва публикувания в долната част на всеки Интернет сайт надпис с кратка информация за Изпълнителя.
(2) Преводи на съдържанието на други езици и предоставянето на допълнителни фото изображения са за сметка на Възложителя
(3) При приемането на изработеното Възложителят трябва да направи всички възражения за неправилно изпълнение.
(4) Ако Възложителят не направи писмени възражения в срок до 5 дни, изработеното се счита за прието.
(5) Възложителят е запознат, че като платформа за изработка на сайта се ползва системата за управление на съдържанието Joomla, компоненти на външни компании и собствени разработки на Изпълнителя.
(6) С поръчката на Уеб решение, Възложителят се съгласява с лицензите за ползване на Joomla и компонентите включени в разработката.
(7) Възложителят е запознат, че при ползване на готови текстове, изображения или друга информация от други Интернет сайтове следва да има предвид разпоредбите на Закона за авторското право и сродните му права.

Чл.8. (1) Възложителят има право:
1. да проверява изпълнението на договора, като не нарушава оперативната самостоятелност на Изпълнителя и не пречи на работата му
2. да иска от Изпълнителя да изпълни възложената работа в срок и без отклонения от поръчката
3. да иска от Изпълнителя да му предаде изработеното

VI. ГАРАНЦИОНЕН СРОК
Чл.9. (1) Изпълнителят се ангажира да отстрани безплатно възникнали технически грешки по вина на Изпълнителя установени за срок от 3 месеца след финализиране на проекта и инсталирането му на работен сървър.
(2) Изпълнителят не отговаря и не се ангажира с безплатно отстраняване на проблеми възникнали в следствие на намеса по вина на Възложителя или трети лица.
(3) Всяко Уеб решение се предоставя на Възложителя за ползване „такова каквато е“, без гаранция за липса на технически грешки в него.

VII. АБОНАМЕНТ И ПОДДРЪЖКА
Чл.10 (1) След изтичане на първоначалния срок по съответния план за ползване на хостинг, домейн и/или абонаментна поддръжка, Възложителят сам може да избере подходящ за него пакет от услуги за следващ период от време.
(2) Възложителят не е задължен да ползва услугите на Изпълнителя за хостинг, домейн и поддръжка.
(3) Ако Възложителят желае да ползва услугите на Изпълнителя за преместване на сайта на друг сървър, дължи за това възнаграждение в размер на 60 лв. с ДДС.
(4) Ако Възложителят не избере годишен план за поддръжка, то при желание от негова страна за ползване на услугите по поддръжка, той заплаща на Изпълнителя такса в размер на 30 лв./час с ДДС.

VIII. ОТГОВОРНОСТ
Чл.11. При забава в плащането на уговореното възнаграждение Възложителят дължи неустойка в размер на 1% от цялата сума за всеки просрочен ден, но не повече от 50% от стойността на договора (поръчката)
Чл.12. Страните запазват правото си да търсят обезщетение за вреди по общия ред, ако тяхната стойност е по-голяма от изплатените неустойки по реда на този раздел.
Чл.13. (1) Изпълнителят по никакъв начин не поема отговорност за каквито и да е преки, косвени, специфични, инцидентни или възникнали впоследствие щети, свързани с използването на сайта и в следствие на ползване на предоставените Уеб решения, включително за щети, за чието възможно възникване Възложителят не е бил уведомен.
 (2) Изпълнителят не носи отговорност за никакви допълнителни разходи, свързани с използването на софтуер, включително, но не само, загуба на данни, разходи по възстановяване на данни и/или бази данни, разходи за подмяна на софтуер, искове на трети лица и други.
(3) Изпълнителят не носи отговорност за вреди причинени от неточна, недостоверна или заблуждаваща информация публикувана на сайта на Изпълнителя.
(4) Изпълнителят не упражнява контрол и не носи отговорност за информацията, която се съдържа в Интернет страниците на всички външни източници и други свои клиенти, към които препраща от сайта посредством хипервръзки.
(5) Изпълнителят не носи отговорност за публикуваната информация на други Интернет сайтовете, които предоставя на клиентите си.
(6) Изпълнителят не носи отговорност за технически проблеми и прекъсвания, които се дължат на неизпълнение на задължения и ангажименти на трети страни към Възложителя, в това число доставчици на Интернет, хостинг доставчици, администратори на сървъри и други.
(7) Изпълнителят не носи отговорност за съдържанието публикувано в изработените Уеб сайтове.
(8) Изпълнителят не носи никаква отговорност и няма задължения (вкл. посочените в този договор) по предоставени безплатни продукти или услуги.

IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 14. Настоящият договор се прекратява:
1. с изработване и предаване на изработеното, ако поръчката не включва и ангажимент за последваща поддръжка.
2. по взаимно съгласие между страните
3. с едностранно изявление на изправната страна за развалянето му при неизпълнение от другата страна
4. при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената работа
Чл.15. (1) Едностранното разваляне на договора се допуска само при пълно неизпълнение, а също и при забавено изпълнение съгласно условията на чл. 87 и чл. 88 от ЗЗД.
(2) При разваляне на договора изправната страна е длъжна да отправи 7-дневно писмено предизвестие до другата страна.
Чл.16. (1) Възложителят може да се откаже от договора съгласно т. 3 на чл. 14 от настоящия договор, само при пълно неизпълнение на договора от страна на Изпълнителя.
(2) В случай на отказ от договора по предходната алинея Възложителят е длъжен да заплати на Изпълнителя извършените разходи и печалбата за извършената работа.

X. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 17. (1) Всички съобщения и уведомления между страните, касаещи изпълнението на настоящия договор след неговото сключване ще бъдат в писмена форма за действителност. Писмената форма се смята за спазена и когато съобщението е изпратено по факс или e-mail.
(2) За целите на този Договор търговските адреси на страните са:
на Възложителя - град, адрес, телефон и други данни предоставени на Изпълнителя при изпращане на поръчката.
на Изпълнителя: гр. Благоевград, жк. Еленово 2 А, тел.: 073 83 00 24, електронна поща: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.
(3) Ако някоя от страните промени посочените в предходната алинея адреси и данни за контакти, без да уведоми другата страна, последната не отговаря за неполучени съобщения и други.
Чл.18. Нищожността на някоя от клаузите на договора или на допълнително уговорените условия не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.
Чл.19. Възложителят се задължава да не преотстъпва на трети лица информация, получена при или по повод сключването или изпълнението на договора.
Чл.20. За всеки спор относно съществуването и действието на сключения договор или във връзка с неговото нарушаване, включително спорове и разногласия относно действителността, тълкуването, прекратяването, изпълнението или неизпълнението му, както и за всички въпроси, неуредени в този договор, се прилага българското законодателство, като страните уреждат отношенията си чрез споразумение. При непостигане на съгласие спорът се отнася за решаване пред съда.